Delegacje

Jako Poseł do Parlamentu Europejskiego jestem członkiem Delegacji ds. stosunków z Białorusią oraz członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Delegacja ds. stosunków z Białorusią została utworzona w 1994 r. Obecnie Parlament Europejski nie utrzymuje oficjalnych stosunków z parlamentem Białorusi, ponieważ do tej pory nie przeprowadzono wolnych i uczciwych wyborów oraz nie spełniono międzynarodowych standardów demokracji i praworządności .
Stosunki między UE a Białorusią są zatem obecnie regulowane zgodnie z najnowszymi konkluzjami 
Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 15 lutego 2016 r. 
Są one określane jako „krytyczne zaangażowanie”: konkretne kroki podjęte przez Białoruś w celu zagwarantowania podstawowych wolności, zasad prawa i prawa człowieka pozostaną podstawowymi kryteriami 
kształtującymi przyszłą politykę UE wobec tego kraju. 
W ramach tych parametrów delegatura utrzymuje aktywny i bliski dialog z przedstawicielami demokratycznej opozycji w kraju, niezależnymi organizacjami pozarządowymi oraz społeczeństwem obywatelskim.
Regularne spotkania odbywają się w Brukseli i Strasburgu w celu omówienia rozwoju polityki UE wobec Białorusi oraz oceny sytuacji politycznej i gospodarczej w tym kraju oraz ewolucji demokracji, praw człowieka i praworządności.
Wiele lat po swojej ostatniej wizycie delegacja udała się do Mińska, w ramach obecnej kadencji, w czerwcu 2015 r.,
w lipcu 2017 r., oraz w październiku 2018 r. zaobserwowano niewielką poprawę sytuacji.
W sierpniu 2015 r. zwolniono więźniów politycznych.
Od czasu wyborów parlamentarnych, które odbyły się we wrześniu 2016 r. w Parlamencie krajowym obecni są dwaj opozycyjni i niezależni członkowie (po raz pierwszy od 2000 r.)
Ostatnio Białoruś podjęła również dialog z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW),
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).
Zainicjowano także reformy mające na celu ułatwienie przyszłego przystąpienia do
Światowej Organizacji Handlu (WTO). Poczyniono również postępy w zakresie ochrony środowiska i zarządzania, zaangażowano się w negocjacje w sprawie ułatwień wizowych i readmisji z UE.
Wznowiono również w lipcu 2015 roku rozmowy na temat praw człowieka w ramach dialogu UE-Białoruś.
Poczyniono pewne postępy miedzy UE i Białorusią w negocjacjach w sprawie nowych,
dostosowanych do indywidualnych potrzeb priorytetów Partnerstwa,
których celem jest nadanie nowego impulsu w stosunkach w nadchodzących latach.

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Od jego utworzenia w 2011 r. Zgromadzenie Parlamentarne Euronest łączy europosłów z parlamentarzystami z państwami Partnerstwa Wschodniego, promując jednocześnie aktywne uczestnictwo podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Dobre stosunki sąsiedzkie, propagowanie reform demokratycznych,
dobre zarządzanie, prawa człowieka, rządy prawa oraz dobrobyt gospodarzy w regionie to ważne czynniki stabilizacji i bezpieczeństwa, nad którymi koncentruje się w pracy Zgromadzenie Parlamentarne Euronest. 

Jako Poseł do Parlamentu Europejskiego jestem zastępcą członka w Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Delegacja Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Afryki Karaibów i Pacyfiku-Unii Europejskiej (DACP) jest częścią wspólnego przedsięwzięcia utworzonego na mocy umowy o partnerstwie z Kotonu.
Umowa została podpisana w 2000 r. w Kotonu (Benin) przez państwa członkowskie UE i 78 państw członkowskich z grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP).
Jej celem jest promowanie i przyspieszanie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego państw AKP
w celu przyczynienia się do pokoju i bezpieczeństwa oraz promowania stabilnego i demokratycznego otoczenia politycznego.
Partnerstwo koncentruje się na zmniejszeniu i eliminowania ubóstwa,
zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju i stopniowej integracji krajów AKP z gospodarką światową.
Umowa ustanawia trzy wspólne instytucje:
Radę Ministrów, Komitet Ambasadorów i Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne.
Instytucja parlamentarna, „Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE” (WZP AKP-UE),
składa się z równej liczby przedstawicieli UE i AKP, licząc 78-członków delegacji z każdej strony.
Delegacja uczestniczy wraz z członkami AKP w działaniach Zgromadzenia (sesje, posiedzenia Prezydium i komisji, spotkania regionalne, misje informacyjne i misje obserwacji wyborów).
Na poziomie PE delegacja spotyka się również regularnie w Brukseli i Strasburgu,
aby przygotować wspólne działania i monitorować wdrażanie umowy z Kotonu,
sytuację w krajach AKP i perspektywy na przyszłość partnerstwa.